Finansowanie wierzytelności Jednostek Samorządu Terytorialnego KGZ
W naszej ofercie usługowej prezentujemy również model finansowania przedsięwzięć dla Jednostek Samorządu Terytorialnego rozumianych jako gminy, powiaty, województwa oraz miasta na prawach powiatów. Mając na uwadze trudną z reguły sytuację finansową gmin i brak środków finansowych na inwestycje, podejmujemy realizację zadań bez angażowania środków samorządowych. Spłaty nakładów inwestycyjnych oczekujemy w długim okresie czasu proporcjonalnym do generowanych oszczędności z wdrożonych programów.:

Jest to forma faktoringu polegająca na skupie wszystkich wierzytelności Faktoranta z tytułu dokonanej Sprzedaży towarów lub usług na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego, ich obsłudze i wypłacaniu zaliczek do wysokości 100% wartości przejętych wierzytelności. Jest to faktoring pełny (bez regresu do zbywcy).

Korzyści dla gmin Korzyści dla wykonawcy
Pozyskanie finansowania jest kwestią wykonawcy Wykonawca otrzymuje bieżące finansowanie swoich należności z tytułu wykonanych robót
Ryzyko transakcyjne dla Gminy nie zmienia się Wykonawca nie zaciąga kredytu i tym samym utrzymuje zdolność kredytową
Elastyczne kształtowanie terminów spłat Nabycie faktury będzie zależne od sytuacji finansowej Gminy a nie sytuacji finansowej samego wykonawcy
Możliwość zarezerwowania wolnych limitów zadłużenia na inne cele Wykonawca uzyskuje możliwość brania udziału w przetargach, gdzie płatność za zrealizowaną usługę/inwestycję jest odroczona w czasie
Utrzymywanie zdolności kredytowej
Brak zwiększania stanu zadłużenia wykorzystywanego do rozliczenia, o której mowa w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych


Przykładowa transakcja:

 • Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg na realizację usług bądź inwestycji,
 • Ustalany jest w dokumentacji przetargowej harmonogram płatności (miesięczne, kwartalne itp.),
 • Faktorant przed przystąpieniem do przetargu otrzymuje (jeśli jest to wymagane) zapewnienie ze strony Banku, o możliwości wykonania wykupu wierzytelności od Gminy, w formie promesy, przy czym Gmina nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów,
 • Gmina zyskuje pewność, że inwestycja zostanie szybko i sprawnie wykonana, ponieważ wykonawca ma zapewnione środki do jej finansowania,
 • Po rozstrzygnięciu przetargu Bank zawiera umowę o wykup wierzytelności Faktoranta, co gwarantuje mu środki niezbędne do terminowego wykonania zlecenia,
 • Po wystawieniu faktury, Gmina otrzymuje Zawiadomienie o cesji wierzytelności, które podpisuje przyjmując je do wiadomości,
 • Od tej pory są dokonywane przez gminę płatności bezpośrednio na rachunek Banku, zgodnie z harmonogramem


 • Wymagana dokumentacja

  a. Statut jednostki samorządu terytorialnego,
  b. Uchwały powołujące członków zarządu, sekretarza, skarbnika,
  c. Uchwały odpowiednich organów jednostki samorządu terytorialnego upoważniające zarząd jednostki do uzyskania kredytu,
  d. Inne dokumenty wymagane przez Bank (w zależności od rodzaju finansowanej transakcji),
  e. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu oraz opinię regionalnej izby obrachunkowej w tej sprawie - co najmniej za 2 ostatnie lata,
  f. Bilans za rok ubiegły,
  g. Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej na dany rok,
  h. Uchwała rady jednostki samorządu terytorialnego w sprawie budżetu na bieżący rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego (lub projekt tej uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego) - ze szczególnym uwzględnieniem długookresowej prognozy kwoty długu,
  i. Opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu,
  j. Sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okresy bieżące (ostatni kwartał lub półrocze poprzedzające złożenie wniosku) wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej w tej sprawie,
  k. Sprawozdania o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okresy bieżące (ostatni kwartał, poprzedzający złożenie wniosku).  Siedziba firmy KGZ
  KGZ ENERGIA Sp. z o.o.
  ul. Pocztowa 10
  86-022 Dobrcz

  tel: (+48) 510 100 213


  e-mail: kgz@kgz-energia.pl
  www.kgz-energia.pl
  Seminaria i szkolenia KGZ
  Zapraszamy na udziall w szeregu naszych szkoleń
  Przydatne linki KGZ
  Logowanie KGZ
  Login:

  Hasło

  KGZ ENERGIA Sp. z o.o. 2010 | Wszystkie prawa zastrzeżone