Prawo Energetyczne - Ustawa z dnia 10.04.1997r. KGZ
KGZ Nowe Prawo Energetyczne uchwalone zostało ustawą z dnia 10.04.1997r.
Ustawa ta określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Celem ustawy jest:
- tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju,
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
- oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii,
- rozwój konkurencji,
- przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli,
- uwzględnianie wymogów ochrony środowiska,
- uwzględnianie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz
- równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Nowe Prawo Energetyczne pozwoliło na stworzenie liberalnego i konkurencyjnego rynku energii, którego rozwój podlega również regulacjom prawa unijnego, na przykład zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2003/54/EC z dnia 26.06.2003r.
Uwolnienie rynku energii otwiera, przed odbiorcą indywidualnym, szeroki wachlarz możliwości redukcji kosztów zakupu mediów energetycznych. Dla wielu podmiotów zarówno gospodarczych, samorządowych jak i odbiorców indywidualnych zużycie energii elektrycznej stanowi często znaczący element kosztów lub wydatków.

Obecna sytuacja w sektorze energetycznym jest więc szczególną okazją do zmiany sposobu zakupu mediów energetycznych na płaszczyźnie technicznej, formalnej oraz organizacyjnej.
Dobrodziejstwa nowego prawa energetycznego najszybciej zostały wykorzystane przez odbiorców w zakresie energii elektrycznej.
Praktyka pokazuje, że niejednokrotnie już samo podjęcie działań formalnych wobec Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD), np. wnioskowanie o warunki techniczne dostosowania układów pomiarowo – rozliczeniowych odbiorcy do wymagań stawianych układom funkcjonującym w ramach TPA, skutkuje wystosowaniem przez OSD propozycji zawarcia tzw. umowy specjalnej, która obniża koszty zakupu energii elektrycznej. Jednak możliwości, jakie otwiera przez odbiorcą nowelizacja Prawa Energetycznego są dużo szersze i pozwalają na dalsze obniżenie kosztów dostaw energii elektrycznej do poziomu, którego lokalni OSD nie są w stanie zaoferować odbiorcy końcowemu.
Stosowane przez KGZ Energia rozwiązania pozwalają obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej nawet o 10-20%.

Misją KGZ Energia jest pomoc w zakresie wdrażania takich rozwiązań, które umożliwią skorzystanie z opisywanych wyżej możliwości przez odbiorców komunalnych, przemysłowych i indywidualnych.


Siedziba firmy KGZ
KGZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Łucka 2/4/6 lok 71
00-845 Warszawa

tel: (+48-22) 43-46-477
fax: (+48-22) 48-69-785

e-mail: kgz@kgz-energia.pl
www.kgz-energia.pl
Seminaria i szkolenia KGZ
Zapraszamy na udziall w szeregu naszych szkoleń
Przydatne linki KGZ
Logowanie KGZ
Login:

Hasło

KGZ ENERGIA Sp. z o.o. 2010 | Wszystkie prawa zastrzeżone