Optymalizacja zużycia i kosztów czyli zarządzanie energią elektryczną KGZ
Obowiązujące Prawo Energetyczne pozwala na skorzystanie z szeregu możliwości optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej oraz racjonalizacji jej zużycia. Pełna optymalizacja jest możliwa tylko wówczas gdy Odbiorca zainstaluje odpowiedni sprzęt pomiarowy (liczniki, rejestratory, itp.) oraz wdroży system informatyczny, który pozwoli uzyskać dane o strukturze zużycia energii elektrycznej. Wielu Odbiorców w Polsce wdrożyło już takie rozwiązania uzyskując wymierne korzyści finansowe.

Optymalizacja kosztów związanych z energią elektryczną, czyli racjonalne zarządzanie zakupem i zużyciem energii elektrycznej to ciągły proces, który musi być realizowany w sposób planowy i pod kontrolą.

Wdrożenie takiego procesu pozwala osiągnąć następujące cele:
• Rejestracja bieżącego zużycia
• Racjonalizacja zużycia dzięki zastosowaniu techniki
• Osiągnięcie oszczędności
• Poprawa stanu środowiska pracy środkami technicznymi

W obecnych czasach, od osób zarządzających energią elektryczną
(mediami energetycznymi), oczekuje się:

• Kontroli poziomu zużycia energii elektrycznej
• Wiedzy w zakresie energochłonności poszczególnych procesów technologicznych
• Przewidywania (prognozowania) i planowania (grafikowania) zużycia
• Opracowywania planów i projektów przedsięwzięć oszczędnościowych
• Kreowania działań oszczędnościowych na wszystkich szczeblach
• Oceny podjętych działań oszczędnościowych
• Określenia strategii zużycia
• Kontrolowania kosztów związanych z energią elektryczną (mediami energetycznymi)
• Kreowania efektów ekonomicznych

Najważniejszym elementem zarządzania energią elektryczną jest wdrożenie właściwych rozwiązań informatycznych dedykowanych wspomaganiu gospodarki energią elektryczną (mediami energetycznymi). Bez takiego rozwiązania nie jest możliwa jednoczesna współpraca z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, Operatorem Handlowym oraz prowadzenie własnych działań analitycznych, czyli nie jest możliwe pełne wykorzystanie wszystkich możliwości i przywilejów wynikających z Prawa Energetycznego a szczególnie z tych zapisów, które dotyczą zasady TPA.

Nowoczesny system informatyczny wspomagający gospodarkę energetyczną Odbiorcy powinien umożliwiać:
• Akwizycję, gromadzenie i archiwizację danych historycznych z wielu różnych urządzeń pomiarowych różnych producentów
• Obserwację on-line poboru energii czynnej
• Sterowanie poborem energii czynnej - on-line, aby nie dopuścić do przekroczeń
• Dobranie najkorzystniejszej cenowo metody rozliczeniowej z dostawcą
• Dobranie optymalnej wartości mocy umownej - zamówionej
• Określenie optymalnej wartości umownego współczynnika mocy tg φ
• Analizę danych, symulację i prognozy zużycia energii elektrycznej (mediów energetycznych)
• Sporządzanie bilansów zużycia energii elektrycznej (mediów) dla zakładu, wydziału, maszyny, jednostki samorządowej, szkoły, teatru, hali widowiskowo-sportowej, itp.
• Generowanie różnego rodzaju raportów
• Tworzenie zestawień graficznych w postaci wykresów
• Obliczanie wskaźników efektywnościowych
• Rzetelne rozliczenie pododbiorców
• Rejestrowanie i informowanie o istotnych zdarzeniach w systemie
• Optymalizację procesów pod kątem zużycia energii (mediów energetycznych)
• Symulację różnych rozliczeń


Siedziba firmy KGZ
KGZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Łucka 2/4/6 lok 71
00-845 Warszawa

tel: (+48-22) 43-46-477
fax: (+48-22) 48-69-785

e-mail: kgz@kgz-energia.pl
www.kgz-energia.pl
Seminaria i szkolenia KGZ
Zapraszamy na udziall w szeregu naszych szkoleń
Przydatne linki KGZ
Logowanie KGZ
Login:

Hasło

KGZ ENERGIA Sp. z o.o. 2010 | Wszystkie prawa zastrzeżone