Nasza oferta KGZ
KGZ KGZ Energia pomaga w identyfikacji obszarów działania naszych Klientów, w których istnieją techniczne i formalne możliwości redukcji kosztów i zużycia. Prowadzone przez nas działania analityczne oraz koncepcyjne pozwalają na przeanalizowanie obecnego stanu infrastruktury rozdziału i opomiarowania mediów, wskazanie koniecznych modernizacji i reorganizacji oraz przeanalizowanie faktycznych możliwości zmiany sposobu zakupu i dostaw energii elektrycznej zarówno od strony formalnej jak i technicznej. Wszystkie wymienione działania obejmują szeroko pojęte racjonalne zarządzenie mediami energetycznymi.

KGZ Energia wspiera również w doborze i wdrażaniu rozwiązań technicznych i informatycznych u naszych klientów; posiadamy aktualną i bieżącą wiedzę pozwalającą na konsulting w zakresie wyboru i ustalenia warunków dostaw energii elektrycznej, na zasadach pozataryfowych w wariancie pośrednim lub bezpośrednim.

Klienci nasi i naszych Partnerów to zarówno odbiorcy indywidualni, przemysłowi, samorządowi, a także Grupy Bilansujące. Posiadamy doświadczenia w doborze rozwiązań dedykowanych świadomym uczestnikom Rynku Energii i korzystającym z możliwości zakupów energii elektrycznej w układzie pozataryfowym.

Obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej
KGZ Energia posiada koncesję na dostawy energii elektrycznej. W tworzonej i ciągle rozwijającej się Grupie Zakupowej (wolumen liczony w TWh) funkcjonują zarówno odbiorcy indywidualni jak i korporacyjni. KGZ Energia przygotowuje oferty dostaw energii na wspólnie negocjowanych warunkach oraz wspiera Klienta w procesie zmiany dostawcy.

Konsulting energetyczny
Gospodarka energetyczna odbiorcy wymaga ciągłych działań optymalizacyjnych i nieustannej analizy stanu obecnego. KGZ Energia w ramach konsultingu podpowiada, kiedy i jakie działania należy podjąć, aby osiągnąć możliwie najlepszy efekt. Konsulting może obejmować określenie kierunków koniecznych modernizacji oraz zmian formalnych w obszarze rozliczeń i kontraktowania obrotu energią elektryczną.

Audyty elektroenergetyczne obiektów i przedsiębiorstw
Przygotowanie oferty na wdrożenie rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów zakupu i zużycia energii elektrycznej często wymaga analizy aktualnego stanu infrastruktury pomiarowej i sieci rozdziału energii klienta. Nasi audytorzy podczas wizji lokalnej obiektu oraz rozmów z Klientem i analiz niezbędnej dokumentacji stwierdzają jakie działania należy podjąć w celu przygotowania odbiorcy do wdrożenia planowanych rozwiązań.

Modernizacje układów pomiarowo – rozliczeniowych oraz rozliczeń wewnętrznych
Zmiana dostawcy energii elektrycznej najczęściej wymaga modernizacji obecnie funkcjonujących u odbiorcy układów pomiarowo – rozliczeniowych. Nasi inżynierowie realizują takie działania od wykonania i uzgodnienia z właściwym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) projektu technicznego modernizacji, poprzez prace wykonawcze, do odbioru końcowego układu włącznie. Współpracujemy z firmami mającymi doświadczenie w modernizacjach układów nn, SN oraz WN oraz mamy doświadczenie i wiedzę o preferencjach OSD w całym kraju. Specjalizujemy się również w modernizacjach układów rozliczeń wewnętrznych (najczęściej spotykane to nn i SN) w zakresie opomiarowania kluczowych odbiorów, węzłów produkcyjnych oraz punktów pomiarowych mających wpływ na precyzję planowania zużycia energii elektrycznej.

Wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego gospodarkę energetyczną klienta
Funkcjonowanie na wolnym rynku energii elektrycznej wymaga od odbiorcy posiadania rzetelnej wiedzy o profilu zużycia energii elektrycznej co najmniej w cyklu dobowo-godzinowym. Koniecznym do uzyskania takiej wiedzy jest wdrożenie systemu informatycznego dedykowanego wsparciu odbiorcy w funkcjonowaniu w realiach TPA. System informatyczny umożliwia prognozowanie i grafikowania zapotrzebowania na energię elektryczną, co często jest wymaganiem stawianym odbiorcom. Wspieramy Klientów w procesie wdrożenia przedstawionych rozwiązań informatycznych.

Outsourcing zarządzania mediami i kontrolą energii
Oferta adresowana jest do Klientów, którzy nie są zainteresowani budową autonomicznych rozwiązań informatycznych bądź organizacyjnych wewnątrz własnej firmy.
KGZ Energia w ramach usługi outsourcingu świadczy akwizycję danych pomiarowych wraz z niezbędną ich analizą. Pozwala to naszym Klientom zachować dostęp do danych pomiarowych poprzez portal internetowy bez konieczności utrzymania własnym kosztem i staraniem infrastruktury informatycznej.
Formą outsourcing jest również wyniesienie zarządzania mediami i ich zużyciem na zewnątrz firmy Klienta. W tej sytuacji nie musi on sam zatrudniać fachowego personelu monitorującego poszczególne media i zarządzającego ich zużyciem, a polega na serwisie, który oferuje mu w tym zakresie firma KGZ Energia.

Obrót energią elektryczną
Uzupełnieniem oferty KGZ Energia jest sprzedaż energii elektrycznej w trybie pośrednim oraz bezpośrednim.
Sprzedaż pośrednia energii elektrycznej odbywa się na zasadzie organizacji przez KGZ Energia przetargu i negocjacji cen w imieniu Klienta bądź Grupy Bilansującej, czego konsekwencją jest wybór atrakcyjnego dla Klienta Operatora Handlowego. W takim przypadku bezpośrednim sprzedawcą (wystawcą faktury VAT) jest zwycięzca postępowania. Ten wariant sprzedaży dedykowany jest dla Grup Bilansujących o dużym, liczonym w setkach GWh łącznym rocznym wolumenie zakupu oraz o bardzo zróżnicowanych profilach obciążeń. Zaletą tego rozwiązania jest możliwości występowania wielu Odbiorców reprezentujących różne obszary rynku (Klienci rozproszeni, Korporacje Przemysłowe, Grupy Producenckie) zrzeszonych w zakresie wspólnych negocjacji hurtowych cen zakupu energii elektrycznej z pełnym przeniesieniem ryzyk bilansowych na Operatora Handlowego.
Sprzedaż bezpośrednia odbywa się zgodnie z zasadami taryfy zatwierdzonymi przez Prezesa URE dla KGZ Energia. W takim przypadku KGZ Energia jest wystawcą faktury VAT za zużytą energię elektryczną w zależności od wariantu jej zakupu. W chwili obecnej ofertę sprzedaży bezpośredniej kierujemy do Grup Zakupowych (Gminy, Samorządy, Odbiorcy Indywidualni) o niewielkim liczonym w pojedynczych GWh rocznym wolumenie zakupu.


Siedziba firmy KGZ
KGZ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 10
86-022 Dobrcz

tel: (+48) 510 100 213


e-mail: kgz@kgz-energia.pl
www.kgz-energia.pl
Seminaria i szkolenia KGZ
Zapraszamy na udziall w szeregu naszych szkoleń
Przydatne linki KGZ
Logowanie KGZ
Login:

Hasło

KGZ ENERGIA Sp. z o.o. 2010 | Wszystkie prawa zastrzeżone